Thứ sáu, Ngày 18 Tháng 04 Năm 2014
  • Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Miện
Trang chủTìm kiếmSitemapLiên hệ
TRANG TIN ĐƠN VỊ
TIN TỔNG HỢP TỪ ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 21  
 
7 8 6 2 4 6 9
 
 
Tin tức - Sự kiện

 

UBND HUYỆN THANH MIỆN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 


Số:       /PGD&ĐT-TCCB

V/v đánh giá, xếp loại CBGV,

nhân viên năm học 2011-2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 
 
 

 


Thanh Miện, ngày      tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.

Căn cứ Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập ban hành theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ Nội vụ (sau đây gọi tắt là quy chế); Căn cứ Công văn số 3040/BGD&ĐT-TCCB ngày 17/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hưỡng dẫn một số điều trong “Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập”; Căn cứ vào các văn bản hiện hành qui định việc đánh giá Hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn ở các cấp bậc học, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn các đơn vị việc đánh giá xếp loại cán bộ giáo viên, nhân viên năm học 2011-2012 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ THEO QUYẾT ĐỊNH 06/2006/QĐ-BNV

1. Về phạm vi, đối tượng:

Đối với giáo viên: Thực hiện đánh giá về chuyên môn nghiệp vụ theo đúng Quy chế (sử dụng mẫu 1)

Đối với công chức, viên chức lãnh đạo (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng), nhân viên hành chính hoặc giáo viên không trực tiếp đứng lớp được đánh giá xếp loại theo qui định của pháp lệnh cán bộ công chức (sử dụng mẫu 2)

2. Về kết quả đánh giá tiết dạy của giáo viên bậc trung học

Lưu ý tên gọi 4 mức độ: Tốt, Khá, Trung bình và Kém trong công văn số 3040/BGD&ĐT-TCCB tương ứng với 4 loại Giỏi, Khá, Trung bình và Yếu theo Thông tư số 07/2004/TT-GD&ĐT ngày 30/3/2004 và hướng dẫn số 10227/THPT ngày 11/9/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3. Về quy trình đánh giá, xếp loại

Quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên được tiến hành theo qui định tại Điều 9 của Qui chế và lưu ý:

3.1. Cá nhân trực tiếp viết bản tự nhận xét, đánh giá, xếp loại theo nội dung đánh giá, tiêu chuẩn xếp loại quy định.

3.2. Tập thể tổ chuyên môn tham gia góp ý và ghi ý kiến nhận xét của tổ vào bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân.

Cần ghi rõ kết quả 3 tiết dạy được khảo sát để đánh giá xếp loại (Hàng năm, các tổ chuyên môn phải xây dựng kế hoạch dự giờ 3 tiết dạy để đánh giá xếp loại giáo viên ngay từ đầu năm học . Kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt)

3.3. Thủ trưởng đơn vị chủ trì hội nghị tập thể lãnh đạo của đơn vị (Chi ủy, BGH, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, các tổ trưởng chuyên môn) xem xét, rà soát ý kiến của tổ, nhóm chuyên môn, trực tiếp đánh giá, xếp loại giáo viên theo từng nội dung qui định tại Qui chế. Thủ trưởng đơn vị công bố công khai kết quả xếp loại giáo viên trước phiên họp của Hội đồng nhà trường, niêm yết danh sách đánh giá, xếp loại tại đơn vị ít nhất 1 tuần.

Sau công khai, nếu có ý kiến khác, người đứng đầu cơ sở giáo dục có thể điều chỉnh việc xếp loại. Khi báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp kết quả đánh giá viên chức, cần ghi rõ các điều chỉnh và lí do điều chỉnh, các ý kiến bảo lưu của giáo viên.

3.4. Giáo viên được quyền trình bày ý kiến của mình, bảo lưu ý kiến tự đánh giá nhưng phải chấp hành ý kiến kết luận của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

3.5. Người đứng đầu cơ sở giáo dục ghi rõ kết quả đánh giá, xếp loại vào bản tự đánh giá, xếp loại của giáo viên, nhân viên trong đơn vị và lưu vào hồ sơ cá nhân.

3.6. Trưởng phòng Giáo dục huyện chịu trách nhiệm đánh giá, xếp loại đối với Hiệu trưởng các trường Mầm nom, Tiểu học và THCS.

II. ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN:

Các trường MN, Tiểu học, THCS thực hiện cả 2 quy trình đánh giá giáo viên: Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp và đánh giá giáo viên theo Quy chế, hướng dẫn nêu trên.

Việc đánh giá CBGV theo chuẩn nghề nghiệp là cơ sở đánh giá xếp loại giáo viên theo Quy chế nêu trên; đồng thời việc thực hiện đánh giá theo chuẩn là để đánh giá năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu, đào tạo, bồi dưỡng toàn diện đối với giáo viên để đáp ứng mục tiêu giáo dục của cấp học.

1. Vể phạm vi đối tượng

- Đánh giá theo chuẩn Hiệu trưởng; đánh giá các Phó Hiệu trưởng được vận dụng theo quy chế đánh giá cấp trưởng nhưng ở mức độ, yêu cầu phù hợp với cấp phó.

- Đánh giá theo chuẩn giáo viên: Tất cả đối tượng giáo viên.

2. Quy trình đánh giá:

Năm học này, việc đánh giá theo chuẩn đối với Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng chỉ thực hiện bước tự đánh giá theo quy định, việc đánh giá đầy đủ các bước chỉ thực hiện đối với những trường hợp xem xét để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, khen thưởng, kỷ luật, xét nâng lương, nâng ngạch. Việc đánh giá giáo viên theo chuẩn thực hiện quy trình như năm học trước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Các cấp quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục công lập thực hiện trách nhiệm được qui định tại các Qui chế đánh giá.

 

4.2. Hồ sơ đánh giá gửi về phòng GD&ĐT:

- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại giáo viên về chuyên mô nghiệp vụ và bảng tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại CBGV, nhân viên theo pháp lệnh công chức (mẫu như năm học trước)

- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp (mẫu như năm học trước)

- 3 bản tự nhận xét, đánh giá xếp loại của Hiệu trưởng theo quy định đã có ý kiến nhận xét góp ý của tập thể lãnh đạo đơn vị, do một người cấp phó kí xác nhận.

- Đối với các trường hợp Hiệu trưởng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng lương (không kể nâng lương vượt khung), khen thưởng, kỷ luật, nâng ngạch, chuyển ngạch nộp kết quả đánh giá xếp loại (thực hiện đầy đủ các bước ở cơ sở) theo chuẩn Hiệu trưởng.

- Trước ngày 30/5/2012, các trường gửi hồ sơ cùng file USB bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại về phòng GD&ĐT để phòng tổng hợp kết quả báo cáo sở GD&ĐT.

Các trường có thể tham khảo mẫu đánh giá theo Quyết định 06/2006/QĐ-BNV trên website của phòng GD tại địa chỉ http://www.pgdthanhmien.edu.vn

Các biểu tổng hợp làm trên Microsoft Excel, khổ A4 ngang, font chữ Times New Roman.

Nhận được công văn yêu cầu các trường triển khai nghiêm túc việc đánh giá CBGV, nhân viên theo Quy chế và theo chuẩn nghề nghiệp đám bảo chính xác, khách quan, công khai đồng thời gửi báo cáo về bộ phận tổ chức cán bộ phòng giáo dục theo lịch trên.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo, CV phòng GD&ĐT;

- Website phòng GD&ĐT;

- Lưu VT, TCCB (2).

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Vũ Đông SơnTệp đính kèm:
BIEU_THKQ_XL_VE_CHUYEN_MON_VA_VIEN_CHUC_HANH_CHINH.xls

Ngày 17/05/2012
Phạm Công Viên  
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 PM TÁC NGHIỆP
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THANH MIỆN
Trưởng ban biên tập: Trần Xuân Dần - Phó trưởng phòng
Địa chỉ: Khu 4- TTr Thanh Miện- Huyện Thanh Miện- Tinh Hải Dương
Website: www.pgdthanhmien.edu.vn - Email: info@pgdthanhmien.edu.vn